करिणीप्रसवन्यायः

करिणीप्रसवन्यायः

वराह्याः एकया प्रसूत्या बहवः शिशवः भवन्ति परन्तु हस्तिन्याः एकया प्रसूत्या एकः एव शिशुः भवति । हस्तिन्याः एकः शावकः वरह्याः अनेकशिशूनाम् अपेक्षया सर्वथा श्रेष्ठः इति अस्य अर्थः ।

Leave a Reply