करभदोहदन्यायः

करभदोहदन्यायः

दुग्धस्य कृते गृहे गौः अस्ति चेत् गर्दभ्याः उष्ट्रयाः वा दुग्धस्य कृते किमर्थं परिश्रमः ? तथा कस्मिन्नपि समर्थे उपाये सति लघुसाधनस्य कृते परिश्रमः किमर्थम् इत्यर्थे अस्य प्रयोगः भवति ।

Similar Posts

Leave a Reply