करदीपिकान्यायः

करदीपिकान्यायः

अस्माकं हस्ते दीपः भवति चेत् तेन अस्माकम् अन्येषां च उपयोगः भवति इति अस्य न्यायस्य अर्थः ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *