कम्बलिनिर्णेजनन्यायः

कम्बलिनिर्णेजनन्यायः

एकदैव (एकस्मिन् एव काले ) कार्यद्वयस्य सिद्धिः इत्यस्मिन् अर्थे अस्य न्यायस्य प्रयोगः भवति । कम्बलप्रक्षालनसमये तेन हस्तपादयोः अपि प्रक्षालनं भवति । पश्यन्तु- निर्णेजनं ह्युभयं करोति कम्बलशुद्धिं पादयोश्च निर्मलताम् । शाबरभाष्यम् जैमिनि २-२५

Leave a Reply