कमठीदुग्धन्यायः

कमठीदुग्धन्यायः

कमठ्याः दुग्धस्य पानम् इति अशक्यमेव । किमपि नास्तीति कस्यापि अशक्यत्वकथने न्यायस्य अस्य प्रयोगो भवति ।

Similar Posts

Leave a Reply