कण्ठचामीकरन्यायः

कण्ठचामीकरन्यायः

चामीकरं नाम सुवर्णम् । तेन निर्मितम् आभरणम् अपि चामीकरमेव । कण्ठे सुवर्णस्य हारः इत्यपि तस्य अर्थः भवितुम् अर्हति । मूर्खः स्वस्य कण्ठे वर्तमानां सुवर्णहारं न जानाति तथैव मनुष्यः परमार्थतः ब्रह्मस्वरूपः सन्नपि अज्ञानेन भिन्नं मन्यते । केनापि गुरुणा तस्य बोधः करणीयः भवति ।

पश्यन्तु- प्रत्यगात्मतया तस्य प्राप्तत्वेऽपि च सर्वदा ।
कण्ठचामीकरन्यायात् तत्प्राप्तिरुपचर्यते ॥

Similar Posts

Leave a Reply