ऊहापोहन्यायः

ऊहापोहन्यायः

ऊहः नाम तर्कः । अपोहः नाम तस्य तर्कस्य निराकरणम् । कस्मिन् अपि वादविवादप्रसंगे तर्कः तर्कनिराकरणम् इति रीत्या वाद-विवादौ प्रचलतः । ऊहापोहः नाम वादविवादौ इति अर्थः रुढः पूर्णचर्चा इति अस्य न्यायस्य अर्थः ।

Leave a Reply