आरोहावरोहणन्यायः

आरोहावरोहणन्यायः

योगशास्त्रे अस्य न्यायस्य उल्लेखः अस्ति । शरीरे षट्चक्रेषु मूलाधारचक्रतः आरभ्य ब्रह्मरन्ध्रपर्यन्तं वायोः सञ्चारः आरोहस्य अवरोहस्य च क्रमेण भवति । सः वायुः पूरणसमये आज्ञाचक्रे प्रवेशनीय इति योगशास्त्रे कथितम् अस्ति ।

Leave a Reply