Laukika-nyāya

आम्रवनन्यायः

आम्रवनन्यायः

वने भिन्नप्रकाराः वृक्षाः भवन्ति । यस्मिन् वने आम्रवृक्षाः भवन्ति तत् आम्रवनम् इति प्रसिद्धं भवति । प्राधान्येन व्यपदेशः भवति ।तुल्याः- मल्लग्रामन्यायः, ब्राह्मणन्यायः

Similar Posts

Leave a Reply