आदर्शमलिनन्यायः

आदर्शमलिनन्यायः

घूलेः मृत्तिकायाः वा कारणेन दर्पणस्य उपरि मालिन्यम् अधिकं भाति । यावती अस्वच्छता तावत् अधिकं मालिन्यम् इति अस्य न्यायस्य अर्थः ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *