आदर्शगजन्यायः

आदर्शगजन्यायः

महान् अपि गजः दर्पणे प्रतिबिम्बरुपेण लघुः दृश्यते परं । लघुनि वस्तुनि महद् वस्तु प्रतिबिम्बरुपेण पर्याप्नोति इति सूच्यते । – हितोपदेशः विग्रह-१२

Similar Posts

Leave a Reply