आख्वन्नपिटकन्यायः

आख्वन्नपिटकन्यायः

नागदन्ते स्थापितम् अन्नभाण्डं कोऽपि मूषकः अधः पातयितुं शक्नोति । परन्तु अधः पतितं भाण्डं पुनः नागदन्ते स्थापयितुं न शक्नोति । एवं दुष्टः अपि किमपि विध्वंसकं कार्यं कर्तुं शक्नोति परं विध्वस्तं कार्यं सुधारयितुं न शक्नोति ।द्रष्ट्व्यम्- अशक्ता गृहनिर्माणे शक्तास्तु गृहभञ्जने ।

Leave a Reply