अस्त्रमस्त्रेण शाम्यतीतिन्यायः

अस्त्रमस्त्रेण शाम्यतीतिन्यायः

एकम् अस्त्रम् निरुपयोगं कर्तुम् अन्यस्य अस्त्रस्य प्रयोगः करणीयः वर्तते – नन्वमस्त्रम् अस्त्रेण शाम्यति इति न्यायेन काम्यैः काम्यानां निषिद्धैः निषिद्धानां निवृत्तिरस्ति ।

Similar Posts

Leave a Reply