अवटकच्छपन्यायः

अवटकच्छपन्यायः

अवटः नाम कूपः । एकस्मिन् एव कूपे बहुकालं यावत् वर्तमानः कच्छपः तम् एव कूपं सर्व जगत् इति मन्यते । परिस्थितेः कारणेन मनुष्यः संकुचितबुद्धिः विशालबुद्धिः वा भवति । तुल्यः न्यायः – कूपमण्डूकन्यायः

Leave a Reply