अलाबुपाषाणन्यायः

अलाबुपाषाणन्यायः

यदिकदाचित् शिलामये प्रदेशे कूष्माण्डः लब्धः सोऽपि शिला इव कठिन एव भवति । सांगत्यकारणेन गुणदोषाः भवन्ति इति अयं न्यायः सूचयति ।

Similar Posts

Leave a Reply