अर्धकुक्कुटीन्यायः

अर्धकुक्कुटीन्यायः

कस्यापि मांसविक्रेतुः मनसि विचारः एवम् आगतः यत् कुक्कुट्याः अर्धभागः भोक्तुं मारणीयः अपरः भागः अण्डानां कृते रक्षणीयः इति । अयं विचारः तस्य मूर्खत्वस्य सूचकः नास्ति किम् ? तुल्यन्यायः – अर्धवैशसन्यायः ।

Similar Posts

Leave a Reply