अन्धाश्वमौलिन्यायः

अन्धाश्वमौलिन्यायः

शारीरिकः लोपः भवति चेदपि सः भोजने प्रत्यवायं न जनयति खलु । एतस्मिन् अर्थे अस्य प्रयोगः भवति ।
अश्वः अन्धः अस्ति चेदपि धान्यस्य अदने कुशलः एव भवति खलु ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *