अन्धाक्षिमीलनन्यायः

अन्धाक्षिमीलनन्यायः

अन्धः नेत्रे उन्मीलयति निमीलयति चेदपि किं तेन ? निष्प्रयोजनम् एव खलु । कस्याम् अपि अवस्थायां किमपि न दृश्येत । तस्य शारीरिकानां क्रियाणां परिणामः न भवति । एतस्मिन् अर्थे अस्य न्यायस्य प्रयोगः भवति ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *