अनेकाश्रयन्यायः

अनेकाश्रयन्यायः

बहूनां दुर्बलानाम् आश्रयणस्य अपेक्षया एकस्य समर्थस्य आश्रयणम् एव श्रेयस्करम् इत्यर्थे अस्य न्यायस्य प्रयोगः भवति ।

Similar Posts

Leave a Reply