अण्डविस्रम्भन्यायः

अण्डविस्रम्भन्यायः

कस्मिन् अपि निष्कारणम् एव विश्वासं कृत्वा सहसा किञ्चित् क्रियते किंवा आत्मानं कुत्रचित् अधिकप्रवणं करोति चेत् तादृशस्य कर्मणः निर्देशार्थम् अस्य न्यायस्य प्रयोगः क्रियते ।

Similar Posts

Leave a Reply