अजाण्डपरीक्षान्यायः

अजाण्डपरीक्षान्यायः

अजायाः कति अण्डकोशाः भवन्ति ते च कथं भवन्ति इत्यादिव्यर्थचर्चायाः द्योतनार्थम् अस्य न्यायस्य प्रयोगः क्रियते ।

Leave a Reply