अजागलस्तनन्यायः

अजागलस्तनन्यायः

अजायाः गलस्य अधः स्तन इव दृश्यमानः कश्चन मांसखण्डः लम्बमानो भवति । अजायाः शारीरकप्रक्रियायाम् अस्य स्थानम् न भवति । निरुपयोगिनः प्रयोजनरहितस्य च वस्तुनः सूचनार्थम् अस्य न्यायस्य प्रयोगः क्रियते । न्यायः अयं तदेव निष्प्रयोजनत्वं दर्शयति । उदाहरणार्थं-
धर्मार्थकाममोक्षाणां यस्यैकोऽपि न विद्यते ।
अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम् ॥
(ब्रह्माण्डपुराणे अ. १५०) (सा. ५८२)

Similar Posts

Leave a Reply